ONS TEAM

Ons Team

Directeur

De directeur staat in voor het dagelijks beheer en bestuur van de voorziening. Zij is aanspreekpunt voor de bewoners, hun sociale context, nieuwe aanmelders, collega voorzieningen en alle mogelijke partners uit de wijde regio. Contact:eb.si1542753899uhnev1542753899ahteh1542753899@erek1542753899cyreD1542753899.G1542753899

Begeleidingsteam

Het begeleidingsteam bestaat uit meerdere opvoeders (A1/A2) en heeft als opdracht de visie van Het Havenhuis, nl. het bieden van een nieuwe thuis als rustige haven na een moeilijke vaart, om te zetten in praktijk. Dit proberen we te realiseren door een zinvolle daginvulling aan te bieden, toegespitst op de individuele mogelijkheden en interesses van de bewoners. Het respecteren van het dag- en levensritme van de bewoner is hierbij van essentieel belang. Het begeleidingsteam heeft als taak:

– De bewoner benaderen als unieke mens met zijn eigen wensen, behoeften en privacy;

– Vanuit hun deskundigheid de bewoner begeleiden met het oog op het bevorderen, terugwinnen en/of in stand houden van het zo zelfstandig mogelijk functioneren in hun persoonlijke leef-, woon en ontspanningssituatie;

– Uitvoeren van de hygiënische zorg en begeleiding van de bewoners en aandacht hebben voor de ADL-ondersteuning, handelend volgens de aangeleerde technieken van het Affoltermodel en vanuit een basale grondhouding.

– Belangstelling hebben voor de eigen leefwereld van de bewoner en voor het fysische, psychische, emotionele, relationele en sociaal welzijn;

– Zelfstandig en/of in teamverband en samen met de bewoner en zijn netwerk, doelstellingen formuleren voor het individueel ondersteuningsplan alsook deze opvolgen, evalueren en indien nodig bijsturen;

– Op een positieve en respectvolle manier communiceren met de bewoners. Waardering uiten voor wat ze kunnen (hun talenten) en hen helpen om te gaan met hun beperkingen;

– Organiseren van activiteiten in het kader van de vrije tijd of de dagbesteding van de bewoner, rekening houdend met hun draagkracht en draaglast.

– Taak van “vertrouwenspersoon” op zich nemen.

– Een veilige en vertrouwde omgeving creëren waar de bewoners geborgenheid, individuele begeleiding en zorg op maat vinden.

Zorgcoördinator

De zorgcoördinator is in eerste instantie verantwoordelijk voor de opmaak, uitvoering, opvolging en bijsturing van het individueel ondersteuningsplan en dit in samenspraak met de directeur, de bewoners, hun sociale context, hun vertrouwenspersoon en allen die hen begeleiden.

De zorgcoördinator controleert de opvolging van de individuele afspraken ten aanzien van een bewoner in situaties zoals tijdens de verzorging, tijdens de activiteiten en tijdens de maaltijden. Zij biedt ook ADL ondersteuning ( toiletassistentie, maaltijdbegeleiding,…) en organiseert en begeleidt (individuele) activiteiten in het kader van dagbesteding, rekening houdend met de mogelijkheden en interesses van de bewoner(s).

De zorgcoördinator rapporteert aan de directeur.

Samen met de directeur gaat de zorgcoördinator actief mee op zoek naar ontwikkeling stimulerende vorming. Verder bouwen zij het kwaliteitsbeleid in Het Havenhuis verder uit, rekening houdend met de steeds in beweging zijnde regelgeving en de wijzigende (zorg)noden van de bewoners.

Intern paramedisch team

Het intern paramedisch team bestaat uit twee ergotherapeuten en één logopedist. Er wordt voorzien in kinesitherapie vanuit een privaat aanbod in het eigen therapielokaal, dat is uitgerust met diverse toestellen en therapeutische hulpmiddelen. Er wordt met systematische frequentie overlegd tussen de interne paramedici en externe hulpverleners aan huis.

Tijdens de ergotherapeutische behandeling stimuleren en werken de ergotherapeuten aan het behoud van zowel de fysieke als cognitieve mogelijkheden van de bewoner. De therapie gebeurt individueel en op maat van de bewoner. De oefeningen worden in overleg met de bewoner afgesproken en vervolgens opgenomen in het individueel ondersteuningsplan. Jaarlijkse evaluaties en aanpassingen van de doelen zorgen voor een continue evolutie en opvolging.

Deze behandeling willen de ergotherapeuten uitbreiden met sportieve en creatieve activiteiten zoals zwemmen, fietsen, paardrijden, muziek. Dit steeds vertrekkend vanuit de mogelijkheden en interesses van de bewoner. Zo willen zij een zinvolle daginvulling bereiken voor elke bewoner.

Waar nodig gaan ze op zoek naar hulpmiddelen en aanpassingen om de zelfstandigheid van de bewoner te behouden, waar mogelijk te verhogen of om het comfort te maximaliseren. Ook het vernieuwen van hulpmiddelen hoort daarbij. Een eventuele aankoop gebeurt steeds in overleg met de familie, verzekering, Riziv en/of VAPH.

Vanuit hun opleiding verlenen ze advies en begeleiden ze het team rond ergonomie op de werkvloer. Dit houdt in dat zij medewerkers ondersteunen in het ergonomisch werken en het zoeken naar oplossingen wanneer problemen zich aanbieden. Zo proberen zij lichamelijke klachten te voorkomen.

Ook het toepassen van het Affoltermodel in de dagelijkse verzorging en begeleiding van onze bewoners wordt vanuit de ergotherapie aangestuurd. Mits het aanwenden van de juiste middelen en de juiste attitude, streven we er immers naar de bewoner op een comfortabele en zo zelfstandig mogelijke manier te laten functioneren. Via opleiding en in overleg met het team gaan de ergotherapeuten op zoek naar mogelijkheden om de waarnemingen bij de bewoners te helpen sturen. Dit in functie van een beter begrip van de wereld rondom hen. We passen deze techniek met alle begeleidend personeel toe zowel tijdens de zorgmomenten, het maaltijdgebeuren als de dagbesteding.

Bewoners met communicatieproblemen krijgen individuele logopedische therapie, die gebaseerd is op informatie uit observatie en logopedisch onderzoek. Tijdens deze behandelsessies ligt de focus op het onderhouden en optimaliseren van hun huidige communicatieve mogelijkheden. De logopediste houdt telkens rekening met de individuele noden en wensen van de bewoner.

Ook bewoners met slikproblemen worden nauw opgevolgd door de logopedist. Aan de hand van info uit observatie en onderzoek formuleert zij adviezen naar bewoners, begeleiders en familie toe. Er wordt aandacht besteed aan de houding tijdens de maaltijden, de slikfunctie, de consistentie van de voeding en eventuele hulpmiddelen. Ook het gewicht van de bewoners wordt door de logopedist systematisch opgevolgd.

Sociale dienst

De sociale dienst ondersteunt samen met de directeur het opnamebeleid van de voorziening. Zij stuurt de vrijwilligerswerking aan samen met de directeur. Zij zorgt mee voor de administratieve opvolging van de dossiers, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en afspraken ter zake.

Per bewoner wordt een dossier bijgehouden met daarin de contactgegevens van alle personen die van belang zijn voor de bewoner, een genogram, de medisch en neuropsychologische beeldvorming van de bewoner, het met de familie en/of wettelijk vertegenwoordiger besproken IOP en de daaruit voortvloeiende afspraken en omgangsrichtlijnen.
Contact:eb.si1542753899uhnev1542753899ahteh1542753899@reno1542753899web 1542753899

Medische zorgen

Medische zorgen worden verstrekt door de huisarts of arts-specialist. Elke bewoner en/of vertegenwoordiger duidt een eigen huisarts aan. Wanneer de huisarts niet ter beschikking is, wordt indien noodzakelijk de arts van wacht geconsulteerd. Voor medische permanentie kunnen wij rekenen op het verpleegkundig team van onze buren, het WZC.