MISSIE & VISIE

Missie en visie

Missie & Visie_3.1
Missie & visie_1

Vzw Het Havenhuis is erkend als tehuis niet – werkenden onder het stelsel nursing. Het Havenhuis richt zijn activiteiten specifiek op volwassen personen die ten gevolge van een Niet Aangeboren Hersenletsel blijvend geconfronteerd worden met ernstige beperkingen op motorisch en/of mentaal vlak, eventueel in combinatie met beperkte gedragsproblemen. Voor deze doelgroep wil Het Havenhuis een nieuwe thuis aanbieden als rustige haven na een moeilijke vaart.

Het Havenhuis wil een woon- en zorgconcept creëren dat maximaal beantwoordt aan de behoeften, de wensen en het welzijn van de bewoner. Dit woon- en zorgconcept omvat niet alleen het voorzien van een aangepaste accommodatie, maar bestaat evenzeer uit het creëren van een veilige, vertrouwde omgeving waar de bewoners geborgenheid en individuele begeleiding vinden.

Het Havenhuis vertrekt voor de realisatie van zijn opdracht vanuit een Christelijke identiteit. Vanuit die inspiratiebron wordt steeds respect geuit voor enerzijds de politieke- en burgerrechten, anderzijds de ideologische, filosofische en godsdienstige overtuiging van de bewoner. Het Havenhuis is een open huis en weigert geen bewoner op grond van etnische afkomst, nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid, sociale achtergrond noch financieel onvermogen. Iedereen is welkom in Het Havenhuis voor zover de werking van de voorziening en de integriteit van de medebewoners niet in het gedrang komen.

Het Havenhuis wil een specifiek kader en zorg op maat realiseren. Daarbij wordt uitgegaan van een fundamenteel respect voor de integriteit, de waardigheid, de eigen levensstijl en levensvisie van elke mens. De klemtoon ligt op de mogelijkheden en sterktes van de bewoners.  Er is een intens geloof in de groeikansen en mogelijkheden van elke persoon, hoe gekwetst of verbrokkeld het bestaan van die bewoner ook mag zijn. We delen hun verlangen om hun beperkingen te overwinnen, steeds rekening houdend met een zekere eindigheid van die groei en ontwikkeling.

Ten einde een volwaardige zorg- en dienstverlening te garanderen, streeft Het Havenhuis naar continue deskundigheidsverhoging, enerzijds door het aanwerven en opleiden van bekwame medewerkers, anderzijds via het aangaan en onderhouden van een open communicatie met andere voorzieningen en professionelen in functie van constructief overleg en samenwerking.

In functie van de doelgroep wil Het Havenhuis een loyale en deskundige partner zijn voor andere ondersteuners binnen en buiten de sector van de gehandicaptenzorg en wil de voorziening als vooruitstrevende instelling tegemoetkomen aan de noden in de ruime regio.

jaarverslag Het Havenhuis 2013_Page_08_Image_0001
Missie & visie_11
Missie & visie_10

Vzw Het Havenhuis is erkend als tehuis niet – werkenden onder het stelsel nursing. Het Havenhuis richt zijn activiteiten specifiek op volwassen personen die ten gevolge van een Niet Aangeboren Hersenletsel blijvend geconfronteerd worden met ernstige beperkingen op motorisch en/of mentaal vlak, eventueel in combinatie met beperkte gedragsproblemen. Voor deze doelgroep wil Het Havenhuis een nieuwe thuis aanbieden als rustige haven na een moeilijke vaart.

Het Havenhuis wil een woon- en zorgconcept creëren dat maximaal beantwoordt aan de behoeften, de wensen en het welzijn van de bewoner. Dit woon- en zorgconcept omvat niet alleen het voorzien van een aangepaste accommodatie, maar bestaat evenzeer uit het creëren van een veilige, vertrouwde omgeving waar de bewoners geborgenheid en individuele begeleiding vinden.

Het Havenhuis vertrekt voor de realisatie van zijn opdracht vanuit een Christelijke identiteit. Vanuit die inspiratiebron wordt steeds respect geuit voor enerzijds de politieke- en burgerrechten, anderzijds de ideologische, filosofische en godsdienstige overtuiging van de bewoner. Het Havenhuis is een open huis en weigert geen bewoner op grond van etnische afkomst, nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid, sociale achtergrond noch financieel onvermogen. Iedereen is welkom in Het Havenhuis voor zover de werking van de voorziening en de integriteit van de medebewoners niet in het gedrang komen.

Het Havenhuis wil een specifiek kader en zorg op maat realiseren. Daarbij wordt uitgegaan van een fundamenteel respect voor de integriteit, de waardigheid, de eigen levensstijl en levensvisie van elke mens. De klemtoon ligt op de mogelijkheden en sterktes van de bewoners.  Er is een intens geloof in de groeikansen en mogelijkheden van elke persoon, hoe gekwetst of verbrokkeld het bestaan van die bewoner ook mag zijn. We delen hun verlangen om hun beperkingen te overwinnen, steeds rekening houdend met een zekere eindigheid van die groei en ontwikkeling.

Ten einde een volwaardige zorg- en dienstverlening te garanderen, streeft Het Havenhuis naar continue deskundigheidsverhoging, enerzijds door het aanwerven en opleiden van bekwame medewerkers, anderzijds via het aangaan en onderhouden van een open communicatie met andere voorzieningen en professionelen in functie van constructief overleg en samenwerking.

In functie van de doelgroep wil Het Havenhuis een loyale en deskundige partner zijn voor andere ondersteuners binnen en buiten de sector van de gehandicaptenzorg en wil de voorziening als vooruitstrevende instelling tegemoetkomen aan de noden in de ruime regio.