INDIVIUEEL ONDERSTEUNINGSPLAN

Het individueel ondersteuningsplan

Het Individueel Ondersteuningsplan (hierna IOP genoemd) is gebaseerd op het model ‘Hooi op je vork’.

Het is een begeleidingsmodel voor mensen met een NAH, een handleiding, om terug greep te krijgen

• op zichzelf en de situatie
• alsook om (opnieuw) een plezierige en zinvolle invulling te geven aan hun heden en toekomst.

Daarnaast is dit begeleidingsmodel een kader voor professionelen om tot beter begrip te komen van de bewoner in zijn totaliteit, een kapstok om in gesprek te gaan en een methodiek om stappen in de gewenste toekomstrichting te zetten.

Het IOP is een handelingsplan waarin wij samen met de bewoner en zijn sociale context persoonlijke doelstellingen formuleren voor de bewoner. Deze doelstellingen leiden wij af uit de mogelijkheden en interesse(s) van de bewoner.

Essentieel is dat wij vertrekken vanuit de autonomie van de bewoner zelf:  de bewoner zo veel mogelijk zelf laten bepalen en zelf laten doen, met enkel ondersteuning waar nodig.

Het IOP wordt opgemaakt binnen de zes maand na aankomst in Het Havenhuis,  door de vertrouwenspersoon van de bewoner in samenspraak met de bewoner (in de mate van het mogelijke), de verschillende therapeuten, de zorgcoördinator en de directeur.

Binnen het IOP willen we samen met alle betrokkenen het leven van de bewoner in kaart brengen, hoe het leven eruitzag en –ziet, vroeger en nu.  We polsen naar de wensen en doelen die de betrokkenen voor ogen hebben aan de hand van twaalf levensgebieden: Uiterlijk, Gezondheid, Familie/relaties, Seksualiteit, Sociale contacten, Werk, Financiën, Vrijetijdsbesteding, Woonomgeving en huishouden, Toekomstzekerheid, Onafhankelijkheid en Zingeving.

De specifieke doelstellingen en afspraken die worden vastgelegd voor elke individuele bewoner worden tevens besproken met de wettelijk vertegenwoordiger en/of familie en het team van Het Havenhuis, waarbij ook geluisterd wordt naar hun aanvullingen, opmerkingen en wensen. Op deze manier kunnen alle betrokkenen meewerken aan het bereiken van de vooropgestelde doelstellingen.

De doelstellingen van het IOP worden jaarlijks geëvalueerd in samenspraak met de bewoner (indien mogelijk), de wettelijke vertegenwoordiger en/of familie. Tevens worden er nieuwe doelstellingen geformuleerd voor het daaropvolgende jaar.